Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop Voorwaarden en Garantiebepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van welke aard dan ook aangegaan met De Retroscooter Nederland onderdeel van Marcelsscootersservice.

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Retroscooter zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden de toepasselijkheid ervan aanvaardt. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door De Retroscooter worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Retroscooter worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Retroscooter ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Algemene Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De Retroscooter zijn vrijblijvend. De Retroscooter behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Retroscooter. De Retroscooter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Retroscooter dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. De Retroscooter heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren; de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen. De Retroscooter zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.
Aan publicaties op de site van De Retroscooter dan wel aan advertenties of andere reclame of informatie uitingen van De Retroscooter kunnen geen rechten worden ontleend. Opgegeven afmetingen zijn altijd bij benadering.

3. Bezorging

Indien u aan De Retroscooter schriftelijk opgave doet van een adres, is De Retroscooter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Retroscooter schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Alle De Retroscooter artikelen worden doorgaans geleverd binnen 10 à 15 werkdagen na ontvangst van betaling. U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order. Uw kentekenbewijs, eigendomspapieren en kentekenplaat worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van bestelling en betaling aangetekend naar uw postadres verzonden. Wij leveren uitsluitend nieuwe, ongebruikte, voertuigen met een blanco nog niet eerder geregistreerd kenteken.
Na ontvangst van het kentekenbewijs dient u dit direct te laten overschrijven bij een voor u dichtstbijzijnde postkantoor. U moet daarvoor meenemen: uw geldig Nederlands rijbewijs of een paspoort, samen met een uittreksel bevolkingsregister. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor het tenaamstellen van uw voertuig en de portokosten van uw kenteken á € 15,40 voor uw rekening zijn. Het over laten schrijven van uw kentekenbewijs op naam van de bestuurder is van essentieel belang. Indien u dit niet doet, staat uw voertuig niet geregistreerd en mag u hiermee niet deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Aangezien de importeur van ons eist dat wij toezicht houden op de registratie van de kentekens, wordt uw voertuig pas verzonden op het moment dat u uw voertuig op de bovenstaande wijze heeft laten registreren. U dient daarvan een melding via email te maken naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. met als onderwerp "Registratie voltooid, verzenden mogelijk". Exacte instructies zult u per post samen met uw kentekenbewijs ontvangen.
Na ontvangst van uw e-mail wordt uw bestelling binnen enkele dagen verzonden. Onze transporteur zal daarna met u persoonlijk een afspraak maken voor de aflevering. Houdt u er rekening mee dat indien u niet aanwezig bent op het afgesproken moment van levering u voor het opnieuw leveren van uw scooter een nieuwe afspraak moet maken en dat de transporteur hiervoor € 51,60 extra kosten in rekening brengt!
De genoemde levertijd is indicatief en mede afhankelijk van de snelheid waarmee u de scooter laat registreren en ons dat meldt. In het geval de levertijd langer is krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail bericht en houdt De Retroscooter uw bestelling aan. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en/of het recht op annuleren van de bestelling dan wel het ontbinden van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
In geval van schade tijdens transport kunnen De Retroscooter artikelen vervangen worden. De Retroscooter Nederland zal daarin naar redelijkheid handelen.

4. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's (€), inclusief B.T.W. en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie via bank. Uw bestelling is pas actief na ontvangst van uw (aan)betaling. Naast betaling via ideal bied De Retroscooter Nederland ook diverse andere betaal mogelijkheden. Indien De Retroscooter Nederland hierdoor genoodzaakt word extra kosten te maken, zullen deze doorberekend worden aan de klant. De factuur wordt meegestuurd met de levering.

5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan De Retroscooter verschuldigd bent is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment van aflevering.

6. Btw regeling voor leveringen in Belgie

Het bedrag dat u betaald is incl. 21% Nederlandse BTW. Indien u als Belgische klant woonachtig bent in Belgie en u ons de opdracht geeft de scooter ook daadwerkelijk in Belgie te leveren, dan bent u verplicht de BTW te betalen in Belgie. Dit betekend dat u in dat geval in Nederland over uw nieuwe scooter, geen BTW hoeft te betalen. Wij zullen u daarom ook, de in Nederland betaalde BTW terug storten. We kunnen dit echter pas indien wij van u ontvangen, het bewijs dat u de BTW in uw land voldaan heeft. Let op: U bent als Belgische klant verplicht de aanschaf van uw scooter, na ontvangst te melden aan de Belgische douane / belastingdienst (federale overheidsdienst), waar u de BTW zal moeten afdragen. Dit is uw verantwoordelijkheid.

7. Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Retroscooter geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Retroscooter garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

8. Herroepingsrecht

Na het accepteren van onze verkoopvoorwaarden kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht. Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijvingsonderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen omdat er aan het kenteken een datum gekoppeld is en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen. Indien u na het plaatsen van uw bestelling besluit de koop te willen annuleren, dan dient u dit schriftelijk binnen twee werkdagen te bevestigen. Wij zullen uw bestelling en gesloten koopovereenkomst dan per direct ontbinden en het door u betaalde bedrag crediteren. Aangezien wij in dat geval kosten hebben moeten maken m.b.t. de aanvraag van een kentekenbewijs en overige administratieve kosten zijn wij genoodzaakt hiervoor € 179,80 bij u in rekening te brengen.

9. Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Retroscooter daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enig digitaal document en/of digitale publicatie. Er zijn daaraan dan ook geen rechten te ontlenen. Officiële correspondentie wordt door ons alleen per post toegezonden.
Alle verstrekte informatie is onder voorbehoud. Dit geldt in het bijzonder voor kennelijke type-/drukfouten, voorradigheid, technische specificaties, door de fabrikant doorgevoerde optische of technische aanpassingen en informatie die ontleend wordt aan fotomateriaal.

10. Communicatie

Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Retroscooter, dan wel tussen De Retroscooter en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Retroscooter, is De Retroscooter niet aansprakelijk tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De Retroscooter. De communicatie tussen De Retroscooter en de klant zal (voornamelijk) via e-mail en telefoon plaatsvinden.

11. Persoonsgegevens

De Retroscooter respecteert en beschermd uw privacy. Alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. De Retroscooter beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. De Retroscooter verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden (m.u.v. de transporteur). De Retroscooter zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, kunnen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van onze klanten. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Retroscooter ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Retroscooter gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Retroscooter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13. Diversen

Wanneer door De Retroscooter gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht ontleend worden aan het feit dat De Retroscooter de Algemene Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met De Retroscooter in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Retroscooter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Retroscooter is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. De Retroscooter is gerechtigd teksten die u aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van De Retroscooter. Onderdelen en accessoires welke wij speciaal op bestelling of op maat hebben moeten bestellen, worden niet retour genomen. Accessoires worden doorgaans i.v.m. transport risico los van de scooter,per post verzonden.
De Retroscooter respecteert en beschermd uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. De Retroscooter beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. De Retroscooter zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, kunnen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van onze klanten. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Indien u met uw scooter de openbare weg wil betreden dient u in bezit te zijn van een in Nederland daarvoor geldend rijbewijs.

14. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

De Retroscooter kan niet waarborgen dat de site van De Retroscooter ononderbroken of foutloos zal functioneren. De site wordt door De Retroscooter ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

16. Garantie & aansprakelijkheid

Op al onze nieuwe producten geven wij standaard 12 maanden garantie of tot 6000km welke ingaat op het moment dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Op onze Vespa en Piaggio modellen heeft u 2 jaar garantie. Garantie is enkel van toepassing op materialen en onderdelen welke binnen de garantievoorwaarden en termijn vallen en indien de scooter door De Retroscooter Nederland gerepareerd word. Binnen de garantieperiode zoals vermeld en overeengekomen zullen de kosten aan reparaties zowel aan draaiende delen als andere mechanische maar ook elektrische delen vergoed worden door De Retroscooter Nederland. U kunt uw scooter brengen of tegen vergoeding op laten halen. Garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe scooters en geldt voor draaiende delen en elektrische delen in de periode zoals vermeld op de overeenkomst. Plaatwerken , lakwerken, accu's, batterijen, bestickering en onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn vallen buiten elke vorm van service of garantie. Garantie / service regelingen komen volledig te vervallen indien: Er door een derde persoon aan de bromfiets of snorfiets scooter onderdelen gemonteerd of demonteert worden. Het gekocht product geen periodiek onderhoud heeft gehad. Het onderhoud van de bromfiets of snorfiets scooter elders dan bij De Retroscooter, plaats vindt. Na overleg en goedkeuring mag onderhoud ook bij een plaatselijke dealer. Nieuwe bromfiets en snorfietsen geen 1e onderhoud controle voor de 1000 km hebben laten uitvoeren. Er niet op een normale manier gebruikt gemaakt word van de bromfiets of snorfietsscooter of voor een ander doel gebruikt word als waarvoor hij bestemd is (zoals off-road gebruik).
Voor verzending worden alle producten nauwgezet gecontroleerd. De klant dient bij aflevering het product te controleren op beschadigingen of andere mankementen. Indien een mankement of beschadiging wordt vastgesteld dient dat vermeldt te worden op de afleverbon, vóórdat u tekent voor ontvangst. Indien u zonder bezwaar tekent voor ontvangst is De Retroscooter Nederland niet meer verantwoordelijk voor eventuele (transport)schades en/of gebreken.
Indien er bestelde accessoires of producten niet met uw bestelling meegeleverd zijn, dient u hiervan een melding te laten maken op uw vrachtbrief.

? Scooters welke harder rijden dan de max. toegestane constructie snelheid, of scooters waarbij de spiegels niet gemonteerd zijn, mogen de openbare weg niet betreden.

Sommige producten hebben geen toelating voor gebruik op de openbare weg (bijvoorbeeld de zogenaamde "off-road" voertuigen). De klant heeft hierin een eigen onderzoeksplicht.
De Retroscooter Nederland is niet verantwoordelijk voor welke directe of indirecte gevolgen dan ook van het onoordeelkundig gebruik, het gebruik voor doeleinden waar de producten niet voor bestemd zijn of het gebruik in strijd met wet- en regelgeving van de door De Retroscooter Nederland geleverde producten. Indien u een motorscooter besteld via onze website, dient u zelf de verantwoordelijkheid te nemen de scooter te voorzien van een kenteken bewijs en een kentekenplaat. U bent niet verzekerd als u zelf uw scooter niet verzekerd heeft. En u mag met uw scooter de openbare weg niet betreden indien deze niet voorzien is van een geldig kentekenbewijs en verzekering.

17. Verzekering

Na ontvangst van uw scooter, kunt u uw scooter online of bij uw eigen tussenpersoon verzekeren met de meegeleverde kentekengegevens. Erg belangrijk: u dient uw scooter alvorens u hem gaat bereiden te registreren - overschrijven bij uw plaatselijke postkantoor. Zo lang u dit niet gedaan heeft mag u de openbare weg niet betreden met uw scooter.
Volgens de Nederlandse wetgeving bent u verplicht als eigenaar of houder uw voertuig te verzekeren vanaf het moment dat het uw eigendom is. Bovendien mag u met uw voertuig de openbare weg niet betreden alvorens deze verzekerd is.
De verzekering goedgekeurde en gecertificeerde sloten welke wij aanbieden worden doorgaans door alle verzekering maatschappijen geaccepteerd als een van de preventie maatregelen tegen diefstal. Desondanks is het de verantwoordelijkheid van de klant en doet u er verstandig aan als om uw polis voorwaarden te controleren op de eisen welke gesteld worden aan een scooter slot. En u zich als klant te informeren welke eisen uw verzekeraar exact stelt aan scooter slot. De Retroscooter Nederland, onderdeel van Marcelsscootersservice is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat indien een verzekeringsmaatschappij niet uitkeert in geval van diefstal indien u scooter niet met het juiste slot afgesloten was op moment van diefstal.

18. Keuze van domicilie

Lid 18.1 - In alle voorgaande artikelen van deze Algemene Voorwaarden behoud de verkoper zich onder alle rechten en weren zich voor om in gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien uitsluitend domicilie te kiezen bij de Rechtbank van Breda of in gevallen die onder het wettelijk en betwiste hoofdbedrag vallen onder het Kanton van deze Rechtbank, met name het Kantongerecht te Bergen op Zoom te kiezen.

Lid 18.2 De koper verklaart zich onverminderd alle mondelinge en schriftelijke voorafgaande en/of tijdens de aankoop van een product van de verkoper akkoord met deze voorwaarden, waarbij de verkoper nogmaals het voorbehoud wenst te hanteren dat de koper ten alle tijden akkoord is en zal zijn met deze voorwaarden.

Lid 18-3 De verkoper verklaart zich akkoord met alle bepalingen in de bovengenoemde voorwaarden: Dum haec praescripta auctor non prius parere praeditum en zich ten overstaan van de koper zal misdragen, dan wel zijn/ haar verplichtingen in deze voorwaarden niet na zal of zou komen.

Lid 18-4 - Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Breda.Copyright Marcels Scooter Service © 2015. Alle rechten voorbehouden.